Sähkötarkastukset

Tyypillisiä tarkastuskohteitamme ovat liike- ja asuinkiinteistöt, lääkintätilat G1- ja G2, teollisuus sekä maatalouden tuotantolaitokset.

Kauttamme saat lakisääteiset sähkötarkastukset. Määräaikais- ja varmennustarkastuksia saavat tehdä vain TUKESin valtuuttamat tarkastajat tai tarkastuslaitokset. Yrityksessämme toimitusjohtaja Karri Rannisto on Turvallisuus- ja kemikaalivirastonvaltuuttama sähkötarkastaja (VTS 186, TUKES).

Varmennustarkastukset

Määräaikaistarkastukset

Varmennustarkastukset

Varmennustarkastus on tehtävä sähkölaitteistolle, jos:

  1. Kyseessä on luokan 1, 2 tai 3 sähkölaitteisto. 
  2. Varmennustarkastus on tehtävä myös sähkölaitteiston merkittävälle muutos- ja laajennustyölle.

Luokka 1 a) = sähkölaitteisto asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa

Luokka 1 b) = muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto, jonka suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3

Luokka 2 c) = Sähkölaitteisto, johon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään 1 000 voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1 000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja

Luokka 2 d) =  sähkölaitteisto, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa, on yli 1 600 kilovolttiampeeria.

Luokka 3 c) = verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muu vastaava sähköverkko.

Varmennustarkastuksen ajankohta?

Sähköturvallisuuslain 45 §:ssä tarkoitettu varmennustarkastus sähkölaitteistoluokkien 1 ja 2 osalta on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa sähkölaitteiston käyttöönotosta.

Verkonhaltijan kalenterivuoden aikana rakennetuille luokan 3c sähköverkoille voidaan varmennustarkastus suorittaa seuraavan kalenterivuoden aikana.

Sähkölaitteistoluokan 3a kaikki varmennustarkastukset ja luokan 3b varmennustarkastukset leikkaussaleissa, joissa tehdään kirurgisia toimenpiteitä yleisanestesiassa tai laajapuudutuksessa, on tehtävä ennen sähkölaitteiston varsinaista käyttöönottoa. Varsinaisella käyttöönotolla tarkoitetaan ajankohtaa, jolloin tila, johon sähkölaitteisto on rakennettu, otetaan suunniteltuun käyttötarkoitukseensa (esim. rakennus tai sen osa saa rakennusvalvonnan käyttöluvan, erityistilassa räjähdysvaarallinen prosessi otetaan käyttöön tai leikkaussalissa aloitetaan leikkaustoiminta).

Vähäisellä muutostyöllä tarkoitetaan yksittäisten ryhmäjohtojen alueella tehtyjä vähäisiä muutos- ja lisäasennustöitä, jotka eivät muodosta asennuskokonaisuutta. Esim. uuden tai muutetun tilan sähköasennus on yleensä asennuskokonaisuus. Yksittäisen kojeen tai laitteen (esim. moottori) ja sitä syöttävän ryhmäjohdon tai koneen liitäntäjohdon uudis- tai muutosasennus ei edellytä varmennustarkastusta, eikä tällaisen kohteen nimellisvirralle ole asetettu rajaa.

Varmennustarkastuksen tilaamisen vastuu?

Sähkölaitteiston rakentajan (sähköurakoitsija) tulee huolehtia sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta. Jos rakentaja laiminlyö velvollisuutensa tai on estynyt huolehtimaan siitä, tulee sähkölaitteiston haltijan huolehtia tarkastuksesta.

Mistä tietää onko sähkölaitteisto varmennustarkastettu?

Varmennustarkastuksesta laaditaan tarkastustodistus, josta tulee käydä ilmi kohteen yksilöintitiedot, tarkastusmenetelmä ja selvitys sähkölaitteiston säännösten ja määräysten mukaisuudesta. Tämän lisäksi sähkölaitteistoon kiinnitetään tarkastustarra, josta tulee käydä ilmi tarkastuksen tekijä, tarkastusajankohta ja tarvittaessa seuraavan määräaikaistarkastuksen ajankohta.

Määräaikaistarkastukset

Määräaikaistarkastus on tehtävä julkisissa rakennuksissa sekä liike-, teollisuus- toimisto ja maatalousrakennuksissa, joissa pääsulakkeet ovat yli 35 A. Myös asuinrakennusten osana oleville sulakerajan ylittäville liiketiloille on tehtävä tarkastus. Asuinrakennusten asuintiloille määräaikaistarkastus ei ole pakollinen, suositeltava kylläkin.

Määräaikaistarkastuksen ajankohta?

Käytössä olevalle luokan 1 ja 2 sähkölaitteistolle asuinrakennuksia lukuun ottamatta on tehtävä määräaikaistarkastus 10 vuoden välein.

Luokan 3 sähkölaitteistolle on tehtävä määräaikaistarkastus 5 vuoden välein. 

Määräaikaistarkastuksen tilaamisen vastuu?

Sähkölaitteiston haltijan tulee huolehtia laitteiston määräaikaistarkastuksesta. 

Mistä tietää onko sähkölaitteisto määräaikaistarkastettu?

Määräaikaistarkastuksesta on laadittava laitteiston haltijan käyttöön tarkastuspöytäkirja ja kiinnitettävä pääkeskukseen tai vastaavaan kohtaan tarkastustarra.

Laitteiston haltijan on säilytettävä tarkastuspöytäkirja sekä osoitus pöytäkirjassa esitettyjen puutteiden korjaamisesta vähintään seuraavaan määräaikaistarkastukseen saakka.

Lähteet [335/2004, 1135/2016, 1434/2016 ]

Yritys

Sähkösuunnittelu Rannisto Oy                    

Y-tunnus: 1067153-7

Kalevankatu 10, 60100 Seinäjoki                                                         

Komeetankatu 1, 02210 Espoo

Yhteystiedot

Karri Rannisto | 044 570 0089 | sahkosuunnittelu@rannisto.onmicrosoft.com

Rene Rannisto | 040 960 5293 | rene@rannisto.onmicrosoft.com  

Anneli Rannisto | 040 518 6709 | sahkosuunnittelu@rannisto.onmicrosoft.com