Sähkötarkastukset

Kauttamme saat lakisääteiset sähkötarkastukset. Määräaikais- ja varmennustarkastuksia saavat tehdä vain TUKESin valtuuttamat tarkastajat tai tarkastuslaitokset. Vuonna 1996 uudistettujen sähköturvallisuussäädösten mukaan sähköasennusten määräaikaistarkastuksia on tehtävä tavallisille liike- ja teollisuusrakennuksille. Lainsäädännön mukaan sähkölaitteiston turvallisuuden ylläpitäminen kuuluu haltijan velvollisuuksiin ja vastuuseen. Tarkastaja tekee suoritetusta määräaikaistarkastuksesta rekisteri-ilmoituksen jakeluverkonhaltijalle tai vaativimpien kohteiden osalta TUKESille.


Määräaikaistarkastukset

Määräaikaistarkastuksessa varmistutaan sähkölaitteistojen kunnosta ja käytön turvallisuudesta. Tarkastuksella ehkäistään sähkövahinkojen, esimerkiksi sähköpalojen riskejä. Samalla pyritään varmistamaan, ettei sähkön käyttöön tule laitteistohäiriöistä johtuvia katkoksia. Määräaikaistarkastuksien laiminlyönti voi vaikuttaa myös kiinteistön haltijan vakuutusturvaan ja vahingonkorvausvastuuseen.

Määräaikaistarkastus on tehtävä julkisissa rakennuksissa sekä liike-, teollisuus- toimisto ja maatalousrakennuksissa, joissa pääsulakkeet ovat yli 35 A. Myös asuinrakennusten osana oleville sulakerajan ylittäville liiketiloille on tehtävä tarkastus. Asuinrakennusten asuintiloille määräaikaistarkastus ei ole pakollinen, suositeltava kylläkin. Tavanomaisten liike- ja teollisuusrakennusten tarkastusväli on 15 vuotta.
Laitteistoluokka
Tarkastuksen kohde tai tila
Tarkastuksen tekijä
Tarkastusväli
Luokka 3 Kemikaalilupaa edellyttävät räjähdysvaaralliset tilat.
Lääkintätilat leikkaussaleja sisältävissä sairaaloissa ja lääkäriasemilla.
Verkkoyhtiöiden sähköverkot.
Valtuutettu laitos tai valtuutettu tarkastaja 5 vuotta
Luokka 2 Suurjänniteliittyjät.
Yli 1600kVA:n pienjänniteliittyjät.
Muut lääkintätilat.
Valtuutettu laitos tai valtuutettu tarkastaja 10 vuotta
Luokka 1 Muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto (pääsulakkeet tms. yli 35A), esimerkiksi julkiset rakennukset, liike-, teollisuus- ja maatalousrakennukset sekä ulkoilualueet.
Ilmoituksenvaraiset räjähdysvaaralliset tilat.
Valtuutettu laitos tai valtuutettu tarkastaja 15 vuotta

Varmennustarkastukset

Varmennustarkastuksia saavat suorittaa valtuutetut tarkastajat ja valtuutetut laitokset, kuitenkin laitteistoluokassa 3a vain valtuutetut laitokset.

Korkeintaan kaksi asuinhuoneistoa sisältävällä asuinrakennuksella ei ole sähkölaitteistoluokkaa eikä rakennuksen liittymän suojaavan ylivirtasuojan koko vaikuta asiassa. Tällaiselle rakennukselle ja sen muutostöille eivät säädökset edellytä varmennustarkastuksia.

Sähkölaitteistoluokissa 1 ja 2 voidaan varmennustarkastus suorittaa kolmen kuukauden kuluessa sähkölaitteiston varsinaisesta käyttöönotosta. Verkonhaltijan kalenterivuoden aikana rakennetuille luokan 3c sähköverkoille voidaan varmennustarkastus suorittaa seuraavan kalenterivuoden aikana. Sähkölaitteistoluokan 3a kaikki varmennustarkastukset ja luokan 3b varmennustarkastukset leikkaussaleissa, joissa tehdään kirurgisia toimenpiteitä yleisanestesiassa tai laajapuudutuksessa, on tehtävä ennen sähkölaitteiston varsinaista käyttöönottoa. Varsinaisella käyttöönotolla tarkoitetaan ajankohtaa, jolloin tila, johon sähkölaitteisto on rakennettu, otetaan suunniteltuun käyttötarkoitukseensa (esim. rakennus tai sen osa saa rakennusvalvonnan käyttöluvan, erityistilassa räjähdysvaarallinen prosessi otetaan käyttöön tai leikkaussalissa aloitetaan leikkaustoiminta).

Vähäisellä muutostyöllä tarkoitetaan yksittäisten ryhmäjohtojen alueella tehtyjä vähäisiä muutos- ja lisäasennustöitä, jotka eivät muodosta asennuskokonaisuutta. Esim. uuden tai muutetun tilan sähköasennus on yleensä asennuskokonaisuus. Yksittäisen kojeen tai laitteen (esim. moottori) ja sitä syöttävän ryhmäjohdon tai koneen liitäntäjohdon uudis- tai muutosasennus ei edellytä varmennustarkastusta, eikä tällaisen kohteen nimellisvirralle ole asetettu rajaa.